บริษัท บี.ยู โซชูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับ ธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการของบริษัทครอบคลุม ตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มี ประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการนำเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing Solution (Cloud Solution Provider) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ

บริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

  1. Cloud Solution
  2. IT Consultant
  3. Domain & SSL Register
  4. Smart HOME Solution
  5. Software Licensing Service